Miljö- och klimatstrateg jobb i Växjö

Hitta lediga jobb som Miljö- och klimatstrateg i Växjö. Välj att läsa mer om ett jobb eller gå vidare och ansök jobbet. Du kan också klicka på en arbetsgivare och se alla jobben i Växjö från den arbetsgivaren.

Klimatanpassningssamordnare

Miljö- och klimatstrateg
Läs mer Jun 15
Länsstyrelsen i Kronobergs län är en av 340 statliga myndigheter. Vi är direkt underställda regeringen och arbetar med många olika uppgifter inom natur och miljö, landsbygd och samhällsutveckling. Vi samverkar med statliga myndigheter, region, kommun, näringsliv och organisationer i länet och verkar för att nationella mål får genomslag regionalt. Vi arbetar med hållbar utveckling i ett Kronoberg för alla. Länsstyrelsen leds av landshövdingen som är myndighetschef. Vi är ca 200 medarbetare inom olika verksamhetsområden, där vi på olika sätt är samhällsbyggare, kunskapsförmedlare och rättsgaranter. För oss är det viktigt att vår värdegrund och vår vision om att vara ett föredöme är levande verktyg som tar oss framåt i vårt sätt att tänka och agera.

Tjänsten ingår i miljöstrategiska enheten som är en av fem enheter på Länsstyrelsens miljöavdelning. Miljöstrategiska enheten består av 10 personer som bl.a. samordnar Länsstyrelsens uppdrag inom miljömålsarbetet, klimatanpassning, friluftsliv, grön infrastruktur, klimat- och energi, miljöövervakning och miljöledningsarbete. Enheten har ett tydligt utvecklings- och processinriktat arbetssätt som även innefattar nationella och EU-finansierade projekt.

Enhetens mål
Miljöstrategiska enheten samordnar, utför och följer upp arbetet med kreativa och lärande metoder. Vi skapar förutsättningar och är en katalysator för att miljökvalitetsmålen ska nås i länet och för att ett effektivt miljöarbete ska genomsyra hela Länsstyrelsens verksamhet.
ARBETSUPPGIFTER
Tjänsten kommer ha två inriktningar. En huvudsaklig inriktning (ca. 80 %) att samordna arbetet med att anpassa länet till ett förändrat klimat. Den återstående delen är att delta i arbetet för minskad klimatpåverkan, dvs. minskade utsläpp av klimatpåverkande gaser. Syftet med att kombinera dessa två arbetsområden är att uppnå samordningsvinster och att ge större kontinuitet inom dessa arbetsområden.

Inom Klimatanpassning innefattar tjänsten två övergripande roller och att inom dessa utföra nedanstående arbetsuppgifter.

Samordnare
•Slutföra framtagning av klimat- och sårbarhetsanalys över intern verksamhet och revidera regional handlingsplan.
•Samordna insatser, t.ex. seminarier, för att utveckla klimatanpassningsarbetet för externa aktörer, t.ex. kommuner.
•Samordna insatser, t.ex. seminarier och utvecklingsarbete för att integrera klimatanpassningsarbetet internt med andra verksamhetsområden, t.ex. samhällsplanering, försvar och beredskap, miljöskydd, klimat- och energi, friluftsliv och grön infrastruktur.
•Bidra till och dra nytta av arbetet inom länsstyrelsernas nätverk för klimatanpassning.

Sakkunnig
•Avge synpunkter vid framtagning av yttranden till interna och externa remisser.
•Utveckla regionala planeringsunderlag, analysera utvecklingen i länet samt informera om dessa insatser.
•Omvärldsbevaka, bedöma och sprida vetenskapliga rön inom klimatområdet.
•Medverka i intervjuer i olika media, radio, tidningar osv.

Arbetsuppgifterna inom minskad klimatpåverkan liknar på flera sätt de ovanstående. Omfattar också samordning och sakkunskap, men fokuserar utsläppsminskning av klimatgaser, har andra styrdokument och delvis andra målgrupper.


KVALIFIKATIONER
• Du ska ha relevant miljö-, natur- eller samhällsvetenskaplig utbildning på högskolenivå eller motsvarande.

• Kunskaper om klimatutsläpp, klimatförändringar och olika typer av extremväder, hydrologi, samhällets sårbarhet för olika typer av extremväder samt anpassningsmöjligheter är meriterande.

Tjänsten ställer högra krav på din förmåga att kommunicera, analysera och samarbeta.

• Du ska ha erfarenhet av att kommunicera och sprida budskap till olika målgrupper, muntligt och skriftligt.
• Du ska ha erfarenhet av att bedöma och prioritera vetenskaplig information.

• Erfarenhet från arbete med samhällsplanering eller riskhantering med fokus på värmeböljor och/eller översvämning är meriterande.
• Erfarenhet av att självständigt driva processer eller projekt är meriterande.
• Erfarenhet av GIS-arbete är meriterande.

Vi ser gärna manliga sökande.


ÖVRIGT
Hos oss är det viktigt att alla känner sig välkomna och värdefulla. Förutom viktiga arbetsuppgifter ser vi kompetensutveckling, friskvård och flexibel arbetstid som en självklarhet. Vi gillar olika, välkomnar mångfald och ser kunskaper i minoritetsspråk som värdefullt.

Vi tillämpar 6 månaders provanställning.

Som tillsvidareanställd är du krigsplacerad på Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Vi undanber oss vänligt alla erbjudande om annonserings- och rekryteringsstöd i samband med denna annons.

Ansök nu

Klimatanpassningssamordnare

Miljö- och klimatstrateg
Läs mer Okt 31
Länsstyrelsen i Kronobergs län är en av 250 statliga verksamheter. Vi står upp för den demokratiska processen och utvecklar Kronoberg genom meningsfulla och utvecklande uppdrag. Vi är ca 180 medarbetare inom 19 verksamhetsområden, där vi på olika sätt är samhällsbyggare, kunskapsförmedlare och rättsgaranter. För oss är det viktigt att vår värdegrund och vår vision om att vara ett föredöme är levande verktyg som tar oss framåt i vårt sätt att tänka och agera. Vägen till visionen går genom våra fyra strategier; Bygga en modern mänsklig myndighet...Med fokus på dem vi är till för...Genom ett tvärsektoriellt arbetssätt...Tillsammans med andra.

Tjänsten ingår i miljöstrategiska funktionen som är en av fem funktioner på Länsstyrelsens miljövårdsenhet. Miljöstrategiska funktionen består av 9 medarbetare som bl.a. samordnar Länsstyrelsens uppdrag inom miljömålsarbetet, klimatanpassning, friluftsliv, Naturnära jobb, klimat- och energi, miljöövervakning och miljöledningsarbete. Funktionen har ett tydligt utvecklingsfokus som utförs i ett flertal processer däribland nationellt och EU-finansierade projekt.

Miljöstrategiska funktionen samordnar, utför och följer upp arbetet med kreativa och lärande metoder. Vi skapar förutsättningar och är en katalysator för att miljökvalitetsmålen ska nås i länet och för att ett gott miljöarbete ska genomsyra hela Länsstyrelsens verksamhet.


ARBETSUPPGIFTER
Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att samordna arbetet med att anpassa länet till ett förändrat klimat. Som samordnare blir det din uppgift att integrera klimatanpassningsarbetet inom Länsstyrelsen och stötta kommunerna i länet. Arbetet baseras på den regionala handlingsplanen för klimatanpassning och du kommer att planera hur detta arbete ska genomföras, i nära samverkan med berörda funktioner inom myndigheten och med externa aktörer. Dina uppgifter blir i huvudsak att:

• Sammanställa, redovisa och göra jämförelser av klimatanpassningsarbete som sker på kommunal nivå.
• Sprida regionala planeringsunderlag och vid behov ta fram nya.
• Leda pågående projekt med test av värmekartläggningar i två kommuner.
• Delta i samråd och granskning av översiktsplaner och vid behov detaljplaner.
• Delta i arbetet med den regionala dricksvattenförsörjningsplanen.
• Omvärldsbevaka och sprida vetenskaps- och samhällsnyheter inom klimatanpassning.
• Internt integrera klimatanpassningsuppdraget i Länsstyrelsens övriga verksamhet.
• Genomföra en klimat- och sårbarhetsanalys av Länsstyrelsens verksamhet.
• Bidra i länsstyrelsernas nationella nätverk för klimatanpassning och dra nytta av lyckade projekt i andra län.


KVALIFIKATIONER
Du ska ha relevant miljö-, natur- eller samhällsvetenskaplig utbildning på högskolenivå eller motsvarande.

• Kunskap om klimatförändringen och olika typer av extremväder, hydrologi, samhällets sårbarhet för olika typer av extremväder samt anpassningsmöjligheter är meriterande.
• Kunskap om länets geografi samt kommunerna och andra organisationer som är relevanta i klimatanpassningsarbetet är meriterande.

Stor vikt kommer att läggas vid din lämplighet som person att självständigt driva, samordna, kommunicera och följa upp ett utvecklingsarbete med många olika aktörer.

• Erfarenhet av att pedagogiskt kommunicera och sprida budskap till olika målgrupper, muntligt och skriftligt.
• Erfarenhet av att hantera och prioritera bland stora mängder information.

• Erfarenhet av att självständigt driva projekt eller processer är meriterande.
• Erfarenhet från arbete med samhällsplanering, riskhantering och/eller översvämning är meriterande.


ÖVRIGT
Vårt sociala klimat får högt betyg i medarbetarundersökningar. Det är vi stolta över. Hos oss är det nämligen viktigt att alla känner sig välkomna och värdefulla. Förutom viktiga arbetsuppgifter ser vi kompetensutveckling, friskvård och flexibel arbetstid som en självklarhet. Vi gillar olika, välkomnar mångfald och ser kunskaper i minoritetsspråk som värdefullt.

Vi undanber oss vänligt alla erbjudande om annonserings- och rekryteringsstöd i samband med denna annons.

Ansök nu