Miljö- och klimatstrateg jobb i Växjö

Hitta lediga jobb som Miljö- och klimatstrateg i Växjö. Välj att läsa mer om ett jobb eller gå vidare och ansök jobbet. Du kan också klicka på en arbetsgivare och se alla jobben i Växjö från den arbetsgivaren.

Verksamhetsstrateg

Miljö- och klimatstrateg
Läs mer Maj 20
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, är en statlig myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vår vision är att ha ett öppet och inkluderande Sverige med goda villkor för unga och för civilsamhället.


Enheten för strategi och utveckling ansvarar för planering och uppföljning på myndighetsnivå. Enheten hanterar myndighetens ekonomifrågor, ansvarar för myndighetens registratur och arkiv och ger stöd i upphandlingsprocesser och juridiska frågor.Arbetsuppgifter
Enheten för strategi och utveckling ansvarar för styrande och stödjande processer inom styrning, uppföljning och redovisning av verksamheten och ger stöd i juridiska frågor.

Nu söker vi en vikarierande verksamhetsstrateg som kan delta i enhetens arbete med planering och uppföljning av myndighetens uppdrag samt samordna vissa frågor på myndighetsnivå. Du kommer att ingå i ett team med bland andra vår verksamhetscontroller, ekonomicontroller och verksamhetsutvecklare.

Som verksamhetsstrateg deltar du i arbetet med uppföljning av verksamheten samt i andra uppgifter som enheten får i uppdrag att utföra. Du ansvarar också för att samordna myndighetens arbete med exempelvis jämställdhetsintegrering och med funktionsrättsfrågor vilket bland annat innebär omvärldsbevakning samt samverkan och nätverkande med andra myndigheter och övriga relevanta aktörer inom områdena.

MUCF tror på ett fortsatt framtida flexibelt arbetssätt med möjlighet att arbeta på distans utifrån verksamhetens behov. Närvaro på kontoret i Växjö bestäms i samråd med enhetschefen utifrån dina personliga förutsättningar samt verksamhetens behov.

Kvalifikationer
Anställningen kräver kunskaper om och erfarenhet av att arbeta med stöd i samband med verksamhetsplanering och verksamhetsuppföljning. Du har en akademisk utbildning med samhällsvetenskaplig, ekonomisk eller juridisk inriktning, eller annan utbildning som MUCF bedömer vara likvärdig.

Som person är du bra på att prioritera och trivs med att arbeta såväl på strategisk nivå som operativt och i ett högt tempo.

Du tar stort eget ansvar. Du är strukturerad och tycker om att hålla god administrativ ordning och har lätt för att samarbeta med kollegor och externa partners. Då arbetet innebär en del samarbete med och stöd till myndighetens övriga avdelningar/enheter lägger vi stor vikt vid din förmåga att relatera till andra människor på ett lyhört och smidigt sätt och dela med dig av din kunskap för att nå verksamhetens mål.

Arbetet kräver att du har god analytisk förmåga och god förmåga att uttrycka dig tydligt, enkelt och begripligt i tal och skrift.

Det är meriterande om du har erfarenhet av verksamhetsplanering och verksamhetsuppföljning på en statlig myndighet. Det är även meriterande om du har kunskap om och erfarenhet av planeringsverktyget Stratsys.

Eftersom du kommer att arbeta nära verksamheten ser vi positivt på om du har kunskap eller erfarenhet inom ett eller flera av myndighetens huvudsakliga arbetsområden inom ungdoms- eller civilsamhällespolitiken och att erfarenheten har förvärvats på nationell nivå.  Vi ser positivt på om du har erfarenhet av arbete med jämställdhetsintegrering eller funktionshinderfrågor.

Vid rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper och lämplighet för rollen.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad tom. 2025-03-31 med eventuell möjlighet till förlängning.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Som kandidat ansvarar du för att de lämnade uppgifterna är sanningsenliga och korrekta samt att de lämnas till MUCF senast 24.00 sista ansökningsdagen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Varmt välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Klimatanpassningssamordnare

Miljö- och klimatstrateg
Läs mer Jun 15
Länsstyrelsen i Kronobergs län är en av 340 statliga myndigheter. Vi är direkt underställda regeringen och arbetar med många olika uppgifter inom natur och miljö, landsbygd och samhällsutveckling. Vi samverkar med statliga myndigheter, region, kommun, näringsliv och organisationer i länet och verkar för att nationella mål får genomslag regionalt. Vi arbetar med hållbar utveckling i ett Kronoberg för alla. Länsstyrelsen leds av landshövdingen som är myndighetschef. Vi är ca 200 medarbetare inom olika verksamhetsområden, där vi på olika sätt är samhällsbyggare, kunskapsförmedlare och rättsgaranter. För oss är det viktigt att vår värdegrund och vår vision om att vara ett föredöme är levande verktyg som tar oss framåt i vårt sätt att tänka och agera.

Tjänsten ingår i miljöstrategiska enheten som är en av fem enheter på Länsstyrelsens miljöavdelning. Miljöstrategiska enheten består av 10 personer som bl.a. samordnar Länsstyrelsens uppdrag inom miljömålsarbetet, klimatanpassning, friluftsliv, grön infrastruktur, klimat- och energi, miljöövervakning och miljöledningsarbete. Enheten har ett tydligt utvecklings- och processinriktat arbetssätt som även innefattar nationella och EU-finansierade projekt.

Enhetens mål
Miljöstrategiska enheten samordnar, utför och följer upp arbetet med kreativa och lärande metoder. Vi skapar förutsättningar och är en katalysator för att miljökvalitetsmålen ska nås i länet och för att ett effektivt miljöarbete ska genomsyra hela Länsstyrelsens verksamhet.
ARBETSUPPGIFTER
Tjänsten kommer ha två inriktningar. En huvudsaklig inriktning (ca. 80 %) att samordna arbetet med att anpassa länet till ett förändrat klimat. Den återstående delen är att delta i arbetet för minskad klimatpåverkan, dvs. minskade utsläpp av klimatpåverkande gaser. Syftet med att kombinera dessa två arbetsområden är att uppnå samordningsvinster och att ge större kontinuitet inom dessa arbetsområden.

Inom Klimatanpassning innefattar tjänsten två övergripande roller och att inom dessa utföra nedanstående arbetsuppgifter.

Samordnare
•Slutföra framtagning av klimat- och sårbarhetsanalys över intern verksamhet och revidera regional handlingsplan.
•Samordna insatser, t.ex. seminarier, för att utveckla klimatanpassningsarbetet för externa aktörer, t.ex. kommuner.
•Samordna insatser, t.ex. seminarier och utvecklingsarbete för att integrera klimatanpassningsarbetet internt med andra verksamhetsområden, t.ex. samhällsplanering, försvar och beredskap, miljöskydd, klimat- och energi, friluftsliv och grön infrastruktur.
•Bidra till och dra nytta av arbetet inom länsstyrelsernas nätverk för klimatanpassning.

Sakkunnig
•Avge synpunkter vid framtagning av yttranden till interna och externa remisser.
•Utveckla regionala planeringsunderlag, analysera utvecklingen i länet samt informera om dessa insatser.
•Omvärldsbevaka, bedöma och sprida vetenskapliga rön inom klimatområdet.
•Medverka i intervjuer i olika media, radio, tidningar osv.

Arbetsuppgifterna inom minskad klimatpåverkan liknar på flera sätt de ovanstående. Omfattar också samordning och sakkunskap, men fokuserar utsläppsminskning av klimatgaser, har andra styrdokument och delvis andra målgrupper.


KVALIFIKATIONER
• Du ska ha relevant miljö-, natur- eller samhällsvetenskaplig utbildning på högskolenivå eller motsvarande.

• Kunskaper om klimatutsläpp, klimatförändringar och olika typer av extremväder, hydrologi, samhällets sårbarhet för olika typer av extremväder samt anpassningsmöjligheter är meriterande.

Tjänsten ställer högra krav på din förmåga att kommunicera, analysera och samarbeta.

• Du ska ha erfarenhet av att kommunicera och sprida budskap till olika målgrupper, muntligt och skriftligt.
• Du ska ha erfarenhet av att bedöma och prioritera vetenskaplig information.

• Erfarenhet från arbete med samhällsplanering eller riskhantering med fokus på värmeböljor och/eller översvämning är meriterande.
• Erfarenhet av att självständigt driva processer eller projekt är meriterande.
• Erfarenhet av GIS-arbete är meriterande.

Vi ser gärna manliga sökande.


ÖVRIGT
Hos oss är det viktigt att alla känner sig välkomna och värdefulla. Förutom viktiga arbetsuppgifter ser vi kompetensutveckling, friskvård och flexibel arbetstid som en självklarhet. Vi gillar olika, välkomnar mångfald och ser kunskaper i minoritetsspråk som värdefullt.

Vi tillämpar 6 månaders provanställning.

Som tillsvidareanställd är du krigsplacerad på Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Vi undanber oss vänligt alla erbjudande om annonserings- och rekryteringsstöd i samband med denna annons.

Ansök nu

Klimatanpassningssamordnare

Miljö- och klimatstrateg
Läs mer Okt 31
Länsstyrelsen i Kronobergs län är en av 250 statliga verksamheter. Vi står upp för den demokratiska processen och utvecklar Kronoberg genom meningsfulla och utvecklande uppdrag. Vi är ca 180 medarbetare inom 19 verksamhetsområden, där vi på olika sätt är samhällsbyggare, kunskapsförmedlare och rättsgaranter. För oss är det viktigt att vår värdegrund och vår vision om att vara ett föredöme är levande verktyg som tar oss framåt i vårt sätt att tänka och agera. Vägen till visionen går genom våra fyra strategier; Bygga en modern mänsklig myndighet...Med fokus på dem vi är till för...Genom ett tvärsektoriellt arbetssätt...Tillsammans med andra.

Tjänsten ingår i miljöstrategiska funktionen som är en av fem funktioner på Länsstyrelsens miljövårdsenhet. Miljöstrategiska funktionen består av 9 medarbetare som bl.a. samordnar Länsstyrelsens uppdrag inom miljömålsarbetet, klimatanpassning, friluftsliv, Naturnära jobb, klimat- och energi, miljöövervakning och miljöledningsarbete. Funktionen har ett tydligt utvecklingsfokus som utförs i ett flertal processer däribland nationellt och EU-finansierade projekt.

Miljöstrategiska funktionen samordnar, utför och följer upp arbetet med kreativa och lärande metoder. Vi skapar förutsättningar och är en katalysator för att miljökvalitetsmålen ska nås i länet och för att ett gott miljöarbete ska genomsyra hela Länsstyrelsens verksamhet.


ARBETSUPPGIFTER
Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att samordna arbetet med att anpassa länet till ett förändrat klimat. Som samordnare blir det din uppgift att integrera klimatanpassningsarbetet inom Länsstyrelsen och stötta kommunerna i länet. Arbetet baseras på den regionala handlingsplanen för klimatanpassning och du kommer att planera hur detta arbete ska genomföras, i nära samverkan med berörda funktioner inom myndigheten och med externa aktörer. Dina uppgifter blir i huvudsak att:

• Sammanställa, redovisa och göra jämförelser av klimatanpassningsarbete som sker på kommunal nivå.
• Sprida regionala planeringsunderlag och vid behov ta fram nya.
• Leda pågående projekt med test av värmekartläggningar i två kommuner.
• Delta i samråd och granskning av översiktsplaner och vid behov detaljplaner.
• Delta i arbetet med den regionala dricksvattenförsörjningsplanen.
• Omvärldsbevaka och sprida vetenskaps- och samhällsnyheter inom klimatanpassning.
• Internt integrera klimatanpassningsuppdraget i Länsstyrelsens övriga verksamhet.
• Genomföra en klimat- och sårbarhetsanalys av Länsstyrelsens verksamhet.
• Bidra i länsstyrelsernas nationella nätverk för klimatanpassning och dra nytta av lyckade projekt i andra län.


KVALIFIKATIONER
Du ska ha relevant miljö-, natur- eller samhällsvetenskaplig utbildning på högskolenivå eller motsvarande.

• Kunskap om klimatförändringen och olika typer av extremväder, hydrologi, samhällets sårbarhet för olika typer av extremväder samt anpassningsmöjligheter är meriterande.
• Kunskap om länets geografi samt kommunerna och andra organisationer som är relevanta i klimatanpassningsarbetet är meriterande.

Stor vikt kommer att läggas vid din lämplighet som person att självständigt driva, samordna, kommunicera och följa upp ett utvecklingsarbete med många olika aktörer.

• Erfarenhet av att pedagogiskt kommunicera och sprida budskap till olika målgrupper, muntligt och skriftligt.
• Erfarenhet av att hantera och prioritera bland stora mängder information.

• Erfarenhet av att självständigt driva projekt eller processer är meriterande.
• Erfarenhet från arbete med samhällsplanering, riskhantering och/eller översvämning är meriterande.


ÖVRIGT
Vårt sociala klimat får högt betyg i medarbetarundersökningar. Det är vi stolta över. Hos oss är det nämligen viktigt att alla känner sig välkomna och värdefulla. Förutom viktiga arbetsuppgifter ser vi kompetensutveckling, friskvård och flexibel arbetstid som en självklarhet. Vi gillar olika, välkomnar mångfald och ser kunskaper i minoritetsspråk som värdefullt.

Vi undanber oss vänligt alla erbjudande om annonserings- och rekryteringsstöd i samband med denna annons.

Ansök nu